601 633 663 kancelaria@ath-odszkodowania.pl

Odszkodowania za niesłuszne aresztowanie oraz niesłuszne skazanie

Za niesłuszne pozbawienie wolności podczas prowadzonego postępowania przysługuje osobie pokrzywdzonej od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Prawo przewiduje bowiem system rekompensaty szkody, która została wyrządzona na skutek niesłusznego pozbawienia wolności.

Tego rodzaju gwarancję osobom niesłusznie aresztowanym zapewniają akty prawa międzynarodowego, jak również Konstytucja RP.

Niesłuszne aresztowanie zazwyczaj ma miejsce, kiedy wobec osoby aresztowanej zostaje wydany wyrok uniewinniający.

Konieczne jest jednak podkreślenie, iż odszkodowanie będzie przysługiwało jedynie wówczas, kiedy aresztowanie miało charakter niewątpliwie niezasadny.

 

Zadośćuczynienie oraz odszkodowanie będą przysługiwały również oskarżonemu, który w wyniku kasacji bądź wznowienia postępowania został uniewinniony, bądź też orzeczono wobec niego łagodniejszą karę lub środek karny.

 

 W przypadku śmierci oskarżonego prawo do odszkodowania oraz zadośćuczynienia przysługuje również tej osobie, która na skutek wykonania kary, czy też niesłusznego aresztowania utraciła:

- należne od uprawnionego z mocy ustawy utrzymanie (np. dzieci niesłusznie oskarżonego), 

- stale dostarczane przez zmarłego utrzymanie, jeżeli przemawiają za tym względy słuszności (np. małżonek, rodzice).

 

Tryb dochodzenia roszczeń w zakresie odszkodowania za niesłuszne aresztowanie jest karnoprocesowy. Postępowanie w sprawie zadośćuczynienia i odszkodowania jest wolne od opłat sądowych. W przypadku uwzględnienie roszczeń, osobie niesłusznie aresztowanej bądź skazanej przysługuje od Skarbu Państwa zwrot uzasadnionych wydatków, w tym również zwrot kosztów ustanowienia pełnomocnika.

 

Roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie przedawnia się z upływem trzech lat, liczonych od:

- daty zwolnienia niesłusznie zatrzymanego.

- daty uprawomocnienia się orzeczenia, które stanowi podstawę do dochodzenia odszkodowania oraz zadośćuczynienia (np. wyrok uniewinniający).

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę ATH Odszkodowania, NIP: 826-191-20-17, Garwolin ul. Kościuszki 49 (Pasaż 49), w celu udzielenia odpowiedzi. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich edytowania.

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.